Belgische grensarbeiders zijn personen die een job uitoefenen op het grondgebied van een ander land dan waar men gewoonlijk verblijft. Door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders op Belgisch grondgebied wél hebben. Samen met collega’s Roel Deseyn en Stefaan Vercamer diende Servais Verherstraeten drie wetsvoorstellen in die de discriminaties in de huidige fiscaliteit en pensioenwetgeving wegwerken. Eén van die voorstellen wordt nu gerealiseerd door een ontwerp dat zonet werd gestemd in de commissie Financiën. “Maar er blijven nog twee problemen bestaan. Een rechtvaardige fiscaliteit heeft oog voor de onbedoelde ongelijke behandeling van bepaalde Belgen. De situatie van grensarbeiders moet nog verder rechtgezet worden.”, klinkt het. 


Gezinstoeslag voor kinderen ten laste zal toegekend worden

Een gezin met personen ten laste dat uitsluitend werkt en woont in België krijgt een verhoging van de belastingvrije som naar gelang het aantal personen ten laste. Werkt echter één van beide ouders in een ander land met een gelijkaardig systeem maar met tegenstrijdige voorwaarden, dan is het mogelijk dat geen van beide echtgenoten een verhoging of gezinstoelage krijgt. Hoe dit komt? Kinderen kunnen slechts éénmaal fiscaal ten laste genomen worden. Als ouders niet samen worden belast – bijvoorbeeld bij feitelijke samenwoners – dan kunnen ouders zélf bepalen wie gezinshoofd is en inspelen op de grootte van het fiscale voordeel. Worden ouders echter geconfronteerd met een gemeenschappelijke aanslag – bij huwen of wettelijk samenwonen – bepaalt de wet automatisch dat de toeslag op de belastingvrije som van toepassing is op de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen. Dat kon er in het verleden toe leiden dat de gezinstoelage verdween, indien deze persoon in het buitenland werd belast op zijn inkomen terwijl de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met het laagst belastbare inkomen in België wordt belast. Omdat stelsels in buurlanden niet op elkaar zijn afgestemd, kon het dus zijn dat beide ouders de aanspraak op een verhoging van hun belastingvrije som wegens kinderlast misliepen (zie toelichting wetsvoorstel voor meer info). De regering pakt op vraag van CD&V deze discriminatie nu aan. “Men heft de discriminatie op zodat gezinnen met grensarbeiders altijd dezelfde belastingvermindering krijgen, ongeacht of ze gehuwd of samenwonend zijn. Grensoverschrijdende situaties mogen niet resulteren in een ongelijke fiscale behandeling van gezinshoofden.”, zegt CD&V-fractievoorzitter Verherstraeten.

 

Opzegvergoedingen mogen niet resulteren in een hogere belastingschaal

Een tweede – en resterend – probleem waarmee grensarbeiders geconfronteerd worden, situeert zich op vlak van opzegvergoedingen. De Belgische regelgeving (art. 171 WIB 92) voorziet in vlakke tarieven voor bepaalde inkomsten. Dit betekent dat ze niet meetellen voor het progressievoorbehoud indien ze van Belgische oorsprong zijn. Indien dezelfde inkomsten echter van buitenlandse oorsprong zijn, worden zij in de wet wél meegerekend voor de toepassing van de progressieve belastingtarieven. De Belgische fiscus zal buitenlands inkomen dan fictief toevoegen bij andere Belgische inkomsten om het progressief belastingtarief op deze andere Belgische inkomsten te bepalen, het progressievoorbehoud dus. “Opzegvergoedingen die in het buitenland worden toegekend en betaald komen dus niet in de afzonderlijke belasting, maar wel in de progressieve belastingschalen en dus in het progressievoorbehoud. Grensarbeiders komen zo mogelijks in een hogere belastingschaal terecht. Deze discriminatie werken we weg.”, licht Roel Deseyn, één van de financiële experten van CD&V, toe.

 

Pensioenvacuüm voorkomen

Tenslotte zullen werkloze grensarbeiders die hun hele carrière of een groot deel daarvan in Nederland of Duitsland gewerkt hebben en werkloos geworden zijn, ook na hun 65ste verjaardag recht hebben op een Belgische werkloosheidsuitkering. “De problemen ontstonden door de verhoging van de pensioenleeftijd in het buitenland waardoor grensarbeiders soms in een ‘pensioenvacuüm’ vallen. Hoewel het om noodzakelijke hervormingen gaat, moeten we deze ongewenste neveneffecten wel wegwerken. Deze mensen werkten vaak hun hele leven en hebben bijgedragen aan het systeem. Door ons wetsvoorstel zullen werklozen hun uitkering kunnen behouden tot de dag dat ze recht hebben op een volledig pensioen. Dat was voorheen niet het geval.”, legt CD&V-Volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer uit. “De regeling geldt ook voor uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.”, klinkt het.

 

De twee bovenstaande problemen kunnen nog steeds weggewerkt worden door de ingediende wetsvoorstellen.


http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2597&legislat=54&inst=K

 

 


Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.