De commissie voor herziening van de Grondwet keurde daarnet mijn voorstel goed dat bepaalt dat vonnissen niet meer integraal moeten voorgelezen worden in de rechtszaal. “Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal dus nog moeten worden uitgesproken.”, legt Verherstraeten uit.

“In de zaak rond Lernout & Hauspie werd de voorlezing al eenmalig overgeslagen omdat die te veel tijd in beslag zou nemen.”, aldus Verherstraeten. Het voorlezen van een vonnis in de zittingszaal is voorbijgestreefd, gaat Servais Verherstraeten verder. Binnenkort wordt de voorlezing dus beperkt tot de eigenlijke uitspraak en wordt de -vaak lange- motivering weggelaten. Die wordt dan op een website, weliswaar anoniem, kenbaar gemaakt aan het publiek. "De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers, die de terechtzittingen gingen bijwonen, is lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie", aldus Verherstraeten. Om de aanpassing door te voeren werd artikel 149 van de Grondwet gewijzigd. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid.

Ik ben tevreden dat mijn voorstel unaniem door de Commissie tot herziening van de Grondwet aanvaard is", aldus CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. "De vrijgekomen tijd zal door de magistraten kunnen worden gebruikt om zich bij te scholen of bijkomende zaken te behandelen. In het kader van de bespreking van de uitvoeringswet volgende week zullen we wel nog de nadruk leggen op het beschermen van elke individuele partij door het anonimiseren van de uitspraken die online geplaatst worden".